ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂM 2021

Gl1

Gl1

Sáng ngày 15/3/2021 tại văn phòng Công ty cổ phần tập đoàn SM, số 123 phố Lâm Hạ, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần cổ phần tập đoàn SM long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Dự, chỉ đạo và chủ trì Đại hội có Ông Vũ Văn Luât–  Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn SM, Ông Vũ Bằng Giang– Tổng giám đốc công ty SM; Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát; và đại diện các phòng, ban của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo kết quả  kinh doanh năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Thực hiện quy trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 theo quy định. Hội đồng cổ đông Công ty họp bầu ra HĐQT, bầu Ông Vũ  Văn Luật giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Vũ Bằng Giang– Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Trường Đông – Thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị thông báo bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Hoài vào Hội đồng cổ đông công ty.

Thay mặt các thành viên HĐQT vừa được bầu, Ông Vũ Văn Luật– Chủ tịch HĐQT bày tỏ sự quyết tâm phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để đáp ứng các yêu cầu của công ty trước những khó khăn và thử thách trong tình hình mới; Đồng thời, thể hiện sự mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của Hội đồng cổ đông,  Hội đồng quản trị; Ban lãnh đạo Tập đoàn, cùng toàn thể CBCNV trong Tập đoàn vì một mục tiêu chung, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Thành công của Đại hội đồng cổ đông là nguồn cổ vũ động viên cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra, xây dựng Công ty  ngày càng phát triển bền vững./.