Tập đoàn SM công bố và trao quyết định bổ nhiệm

Tập đoàn SM công bố và trao quyết định bổ nhiệm

Căn cứ yêu cầu công việc và công tác cán bộ, được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị Tập đoàn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Sáng ngày 28/9/2020 tại văn phòng Tập đoàn SM đã tổ chức Lễ công bố ...
Luật xây dựng

Luật xây dựng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật xây dựng.
Luật đầu tư

Luật đầu tư

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật đầu tư.
Luật Đấu Thầu

Luật Đấu Thầu

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu.
Luật Đất Đai

Luật Đất Đai

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai,