Công tác đảng, đoàn thể

Công tác đảng, đoàn thể

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Thành ủy Hà Nội “về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa ...
Hoạt động đầu tư dự án của SM Group

Hoạt động đầu tư dự án của SM Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn SM với sự khởi đầu là sự kết tinh từ Công ty CP Kiến trúc Sóng Việt và Công ty CP Đầu tư Bigland nên SM Group rất có thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư dự án. Với chiến lược đầu tư dài hạn ...